ഛെ; എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരേ മനസ്സോ ?

ഫോട്ടോ ദീപികയോട് കടപ്പാട്

No comments:

Post a Comment