ഇവര്‍ ആരും മുസ്ലീം ലീഗ് അല്ല - മുസ്ലീം ലീഗ് നേതൃത്വംഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ജീവന്‍ ബലി കഴിച്ചവരെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തള്ളിപ്പൃറയാമോ ?

No comments:

Post a Comment