ഹ..ഹ.. ഹ... മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാത്തതു കൊണ്ട് കേസില്‍ കുടുക്കി എന്ന് പറയാതിരുന്നത് ഭാഗ്യം !!!!

1 comment: