പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ദാത്മാവിന്റെയും നാമത്തില്‍

1 comment:

  1. യു ഡി എഫ നു വോട്ട് കൊടുക്കില്ല എന്ന് :)

    കയിഞ്ഞ തവണ അഴിമതി .വര്‍ഗീയത എന്നിവ എതിരെ ആണ് നിലപാട് എന്ന് ഇടയലേഖനത്തില്‍ കൂടി പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ നു വോട്ട് ചെയ്തതിലുള്ള തെറ്റ് മനസിലാക്കി തിരുത്തുന്നത് നല്ലത്

    ReplyDelete