കോണ്‍സ്സ്രുകാരും അവസാനം സമ്മതിച്ചു..

സിപിഐ(എം) കേരളത്തിന്റെ സമഗ്രവികസനത്തിനായി ഇഎംഎസ് ന്റെ കാലം മുതല്‍ക്കേ പഠനകോണ്‍ഗ്രസ്നടത്തി തുടങ്ങി. 2011 ല്‍ മൂന്നാമത് പഠനകോണ്‍ഗ്രസ്സും കഴിഞ്ഞു. സിപിഐ(എം) ന്റെ പഠനകോണ്‍ഗ്രസ്സിനെകുറ്റംപറഞ്ഞു നടന്ന കോണ്‍ഗ്രസ്സുകാര്‍ അവസാനം സിപിഐ(എം) നെ മാതൃകയാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ്സുകാര്‍ക്കും വിവരം വച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

No comments:

Post a Comment