വേഷം

വേഷങ്ങള്‍ ജന്മങ്ങള്‍ വേഷം മാറാന്‍ നിമിഷങ്ങള്‍
നാമറിയാതെ ആടുകയാണീ ജീവിത വേഷം

No comments:

Post a Comment