ഗണപതി വിഗ്രഹങ്ങള്‍ പാല് കുടിച്ചിട്ട് ൧൫ വര്ഷം
No comments:

Post a Comment