ഇത് ഒരുമാതിരി കോപ്പിലെ ഇടപാട് ആയിപ്പോയി . ആര്‍ക്കും എന്തും ആകാം എന്നായോ ?

No comments:

Post a Comment