നമ്മള്‍ 40 കൊല്ലം മുന്‍പ് അറിഞ്ഞ നേര്, മാതൃഭൂമിയും മനോരമയും വായിക്കുന്നവര്‍ ഇപ്പോള്‍ മാത്രമാണറിഞ്ഞത്

No comments:

Post a Comment