മാർട്ടിൻ നീമൊളറുടെ വരികൾ

മാർട്ടിൻ നീമൊളറുടെ വരികൾ
കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം...
RSS ആദ്യം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെ തേടി വന്നു
ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല
കാരണം, ഞാനൊരു കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു
RSS പിന്നീട് മുസ്ലീങ്ങളെ തേടി വന്നു
അപ്പോഴും ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല
കാരണം, ഞാനൊരു മുസ്ലീം ആയിരുന്നില്ല
RSS പിന്നീട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ തേടി വന്നു
ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല
കാരണം ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നില്ല.
RSS പിന്നീട് ദളിതരെ തേടി വന്നു
ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല
കാരണം ഞാനൊരു ദളിതനായിരുന്നില്ല.
ഒടുവിൽ RSS എന്നെ തേടി വന്നു
അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ
ആരും അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല..
വാൽ - ഒബിസി വിഭാഗത്തിന്റെ സംവരണം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് RSS നേതാവ് വൈദ്യ പറഞ്ഞത് വെറുതയല്ല ഭായീ...

No comments:

Post a Comment