മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ലോട്ടറി വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്രം സിബിഐ അനേ്വഷണം നടത്താത്തത് ആശ്ചര്യകരമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയും...

No comments:

Post a Comment